Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

I.

Právo odstúpiť od zmluvy

1.1 Do 14 dní máte právo ako spotrebiteľ odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

1.2 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy a v prípade uzavretia kúpnej zmluvy, kedy Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezmete tovar. Pri tovare dodanom po častiach sa počíta prevzatie poslednej dodávky, pri pravidelnej opakovanej dodávke sa počíta prevzatie prvej dodávky tovaru.

1.3 Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať spoločnosť  Ing. Martina Kravcová – PLAIN POWER , so sídlom  Hlaváčikova 23, 841 05 Bratislava, identifikačné číslo: 50609190, formou jednostranného právneho konania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, alebo faxom). Môžete použiť priložený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vašou povinnosťou.

1.4 Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

II.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1 Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Na vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili na vykonanie počiatočnej transakcie, ak ste výslovne neurčil(a) inak. V žiadnom prípade vám tým nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukážete, že ste tovar odoslal(a) späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2 Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za zníženie hodnoty tovaru sme oprávnení jednostranne započítať proti Vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny.

2.3 Ak ste požiadal(a), aby poskytovanie služieb začalo počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám čiastku úmernú rozsahu poskytnutých služieb do doby, kedy stenás informoval(a) o odstúpení od zmluvy, a to v porovnaní s celkovým rozsahom služieb stanoveným v zmluve.

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy):

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát (tu podnikateľ vloží meno a priezvisko/obchodnú firmu, adresu sídla a prípadne

faxové číslo a e-mailovú adresu podnikateľa)

Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto

tovar (*)/o poskytnutí týchto služieb (*)

Dátum objednania (*)/dátum prijatia (*)

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak je tento formulár zasielaný v listinnej podobe)

Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.